Utvecklingen av hamnen

2021-22: Inre hamnen

I småbåtshamnen med plats för de lokala båtägarna har nya förtöjningsboja lagts ut.
Bryggor har setts över och ny ramp för sjösättningen byggts.

 Laddstationer för elbilar och båtar har satts upp här. 

Arbetet med ny belysning i hela hamnen har påbörjats.

Samarbete etablerades med ett parkeringsföretag för att minska problemen
med trafiksäkerheten under sommaren.

2020: Yttre hamnen

Den gamla piren "Rolands Udde" i öst - västlig utsträckning breddades, byggdes ut och blev fäste för nya betongflytbryggor med  Y-bommar.
Samtliga båtplatser i gästhamnen försågs med vatten/el-stolpar samt belysning. 

Servicehuset med hamnkontor byggdes om helt och försågs med frächa toaletter, duschar och betalmaskin där gästhamnens båtgäster får kvitto och koder för tillgång till service.
Nytt hus för sophantering och återvinningsmöjligheter uppfördes.

Hamnens hela el-system moderniserades och miljöanpassades. 

Laddstationer för elbilar och båtar installerades på stora piren.

Utveckling av såväl service som säkerhet i hamnen påbörjades för att nå kriterierna för miljöutmärkelsen Blue Flag.

Tidigare...

2016
Burgsviks havsbastu invigs. En bastu med vedeldad värme och fantastisk havsutsikt. Här finns även en samlingslokal som kan hyras för möten eller fest.  Bastun är en egen ekonomisk förening och arrenderar mark av BUAB.
Hemsida för öppettider och priser: www.burgsvikshavsbastu.se

2014
BUAB, Burgsviken utveckling AB, ett icke vinstdrivande aktiebolag, bildas för att kunna köpa hamnen av Region Gotland.  Arbetet med att göra hamnen mer tillgänglig för seglare och badande påbörjas 2019 då BUAB köpt och fått  tillträde till hamnen.

2020-21: Mellanhamnen

Två stora informationsskyltar med karta som visar allmänheten var service och säkerhet kan nås inom hamnområdet placerades ut.

En ny träbrygga, soldäcket, som följer den inre delen av viken och leder in mot parkeringen och badstranden har byggts.  Soldäcket är en plats för solbad och vila.

En kodlåst vägbom installerades för att förbättra trafiksituationen under högsäsong.
Grillplatser, matbord, blomsterplanteringar, solnedgångssoffor mm, för såväl sjöfolk som andra besökare  placerades ut.